Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai: Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid -19

25/02/2021
Ngày 25/02/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 39/CV-BCĐ về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid -19​, theo đó:

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”; Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 644/VPKGVX ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc “hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid-19”.
 
Để thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh khi thực hiện biện pháp giãn cách xã hội; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban chỉ đạo đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh xây dựng Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid-19 (Có hướng dẫn chi tiết kèm theo).

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết kịp thời.

--------------------
File đính kèm:


- Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban chỉ đạo P.C dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai).

- Công văn số 39/CV-BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.
Số lượt xem: 43

Các tin khác