V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

10/03/2021
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 574/BTP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để đảm bảo các ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) sát với thực tiễn triển khai tại xã, phường, thị trấn, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung sau:
 
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định, Phụ lục ban hành kèm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định trên địa bàn và tổng hợp chung ý kiến trong văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện nghiên cứu, tổng hợp kết quả tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Toàn văn 02 dự thảo và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản” trong chuyên mục “Văn bản Chỉ đạo - Hướng dẫn” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Van-ban-chi-dao-huong-dan/lay-y-kien-du-thao-VB) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ: https://stp.gialai.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2021 để kịp thời tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

---------------------------------------------------------------

File đính kèm (nhấp vào tên dự thảo để tải về)


1) Dự thảo lấy ý kiến
 
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

- Dự thảo Phụ lục ban hành kèm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tờ trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2) Tài liệu, văn bản liên quan

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

- Công văn số 324/STP-PBGDPL ngày 09/3/2021 của Sở Tư pháp V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Số lượt xem: 244

Các tin khác