Sở Tư pháp Gia Lai: Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

14/04/2021
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai công tác thông tin, truyền thông (đợt 2) với một số nội dung cụ thể như sau:
 
 
1. Tiếp tục phối hợp đăng tải, chia sẽ đường dẫn liên kết (link) các tài liệu phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp biên soạn, ấn hành trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Fanpage chính thức trên mạng xã hội Facebook, Official Account (OA) chính thức trên Zalo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các quy định của pháp luật về: Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về tổ chức bầu cử (địa điểm bầu cử, tiến hành bỏ phiếu...).

Các tài liệu[1] đã được đăng tải ở Chuyên mục “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-Gli); chia sẽ trên Fanpage chính thức “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai” trên mạng xã hội Facebook (https://www.facebook.com/pbgdpl.GiaLai).

2. Tổ chức thực hiện thông tin về các hoạt động chuẩn bị tổ chức bầu cử, không khí ngày bầu cử, các hoạt động cụ thể và diễn biến về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

3. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về các thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động và chống đối; đẩy mạnh công tác thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá; kịp thời định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

4. Tiếp tục truyền thông, đăng tải pano, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và đông đảo quần người dân trong phạm vi, trên địa bàn quản lý tích cực, hưởng ứng và tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức tại địa chỉ tên miền: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn. Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 00h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

Bang-ron-cuoc-thi-truc-tuyen-Bau-cu-2021.png
 

[1] Đường dẫn (link) cụ thể:
- Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG;
- Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/So-tay-pho-bien-QD-Bau-cu-2021-2026-STP-GiaLai;
- 03 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021:  Tiếng Việt (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Viet); Tiếng Jrai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Jrai); Tiếng Bahnar (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Bahnar).

------------------------------
File đính kèm:

Công văn số 540/STP-PBGDPL ngày 14/4/2021 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)
 
Số lượt xem: 88

Các tin khác