Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Bộ Tư pháp tổ chức

27/04/2021
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Công văn số 1222/HĐPH ngày 23/4/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên của Hội đồng phối PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến trước, trong và sau Cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm đã được phân công tại Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai. Tập trung thông tin, phổ biến về: Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; danh sách tóm tắt, chương trình hành động và các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng viên; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; cách ghi phiếu bầu cử; nội quy phòng bỏ phiếu...

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức truyền thông, phổ biến về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức tại địa chỉ tên miền: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn (Cuộc thi sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 30/4/2021) bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua các hình thức cổ động trực quan, trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Fanpage chính thức trên mạng xã hội Facebook, Official Account (OA) chính thức trên Zalo của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong hệ thống các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, khu công nghiệp; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tham gia vận động, khuyến khích hội viên, thành viên tham gia Cuộc thi.
 
qrcode_thitimhieuphapluat-moj-gov-vn-(2).png
Kính mời Quyét hoặc nhấp vào mã QR code để truy cập, đăng ký và tham gia dự thi

3. Đề nghị Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tiếp tục chủ động tham mưu, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong quá trình thực hiện trách nhiệm tư vấn Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử trên địa bàn cấp huyện.

File đính kèm:

Công văn số 07/HĐPHPBGDPL ngày 27/4/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai.
Số lượt xem: 38

Các tin khác