Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn)

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ...

26/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cung cấp nội dung...

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “P...

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ...

26/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cung cấp nội dung...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Ban hành văn bản về thực hiệ...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Ban hành văn bản về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...

13/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, để tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trước tình...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Tiếp tục tăng cường công tác...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về...

27/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của...

Sở Tư pháp Gia Lai: Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ bi...

Sở Tư pháp Gia Lai: Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021...

14/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 16/KH-STP...

Default news teaser image

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08...

10/03/2021

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 574/BTP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để đảm bảo các ý kiến tham gia đối với...

Default news teaser image

Đề cương giới thiệu một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự

21/02/2021

(Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu).

Default news teaser image

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc

29/01/2021

Trên cơ sở biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 55/KH-STP về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020. Cụ thể:       ...

Default news teaser image

GIẤY MỜI: Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tổ chư...

22/12/2020

Triển khai Kế hoạch số 28/KH-HĐ ngày 14/12/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|