Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

28/05/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020). Theo Nghị định này, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

28/05/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020). Theo Nghị định này, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...