Gia Lai: duy trì và chấm dứt hoạt động của tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

14/05/2020
Trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng, đánh giá hiệu quả xây dựng Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, ngày 07/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 265/UBND-NC về việc duy trì, chấm dứt Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, tiếp tục duy trì, củng cố Tủ sách pháp luật ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc các huyện nghèo và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân (đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành. Đồng thời chấm dứt hoạt động của Tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị) còn lại đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có trong Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định về quản lý tài sản công; lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; việc sáp nhập, lưu giữ sách trong Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Xem chi tiết Văn bản số 265/UBND-NC tại đây.
Số lượt xem: 25

Các tin khác