Tờ gấp “Tìm hiểu quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Ch

Nội dung tài liệu: