Tờ gấp “Tìm hiểu quy định về nguyên tắc, các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã,

Nội dung tài liệu: