Tờ gấp “Nghiên cứu, học tập và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc" - năm 2021

Nội dung tài liệu: