Đơn thuốc điện tử phải đảm bảo nội dung, hình thức, giá trị pháp lý và lộ trình áp dụng được quy định như thế nào?

29/12/2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các ứng dụng khám bệnh từ xa được người dân quan tâm, sử dụng nhiều hơn. Ông Q. sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện M. Sau khi khám xong bác sỹ kê đơn thuốc và gửi vào email ông đăng ký.

Ông Q. muốn biết đơn thuốc điện tử phải đảm bảo nội dung, hình thức, giá trị pháp lý và lộ trình áp dụng được quy định như thế nào?
 

Gi ý trả lời

Nội dung, hình thức và có giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử được quy định cụ thể tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó, nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (viết tắt là đơn thuốc điện tử) và giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử được quy định như sau:

* Nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

- Đối với người bệnh ngoại trú:

+ Trường hợp kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;

+ Trường hợp kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

- Đối với người bệnh nội trú ra viện:

+ Trường hợp kê đơn trong phần ghi chú của Giấy ra viện:

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

+ Trường hợp kê đơn theo mẫu đơn ngoại trú: Thực hiện theo quy định đối với người bệnh ngoại trú.

* Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

* Lộ trình thực hiện

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế theo lộ trình:

- Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2022.

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2022.
Số lượt xem: 113

Các tin khác