Default news teaser image

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ, DANH SÁCH: Các xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

18/02/2022

Xem chi tiết tại File đính kèm.FILE ĐÍNH KÈMBẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ, DANH SÁCH: Các xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Số liệu tổng hợp theo Kết quả đánh giá, công nhận của UBND cấp huyện...

Default news teaser image

Kết quả, số lượng các xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai (kết quả đánh giá, công nhận năm 2019)

12/02/2020

Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy...