Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 777 /STP-PBGDPL

V/v rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện Chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” đối với xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới năm 2021

20/05/2021

20/5/2021

Công văn 324/STP-PBGDPL

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09/03/2021

09/3/2021

Công văn 495/STP-PBGDPL

V/v thông tin số lượng, danh sách, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/03/2020

31/03/2020

Công văn 206/STP-PBGDPL

V/v triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và rà soát kết quả đánh giá, công nhận (năm 2019) trên địa bàn tỉnh

14/02/2020

14/02/2020

Công văn 1500/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/11/2019

12/11/2019

Kế hoạch 25/KH-STP

Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

14/06/2019

14/06/2019