Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 771/STP-PBGDPL

V/v giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

20/05/2021

20/5/2021

Kế hoạch 27/KH-STP

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

07/05/2021

07/05/2021

Công văn 638/STP-PBGDPL

V/v đôn đốc công tác thông tin, truyền thông về bầu cử; đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp

29/04/2021

29/04/2021

Công văn 540/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

14/04/2021

14/4/2021

Công văn 543/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

14/04/2021

14/04/2021

Công văn 353/STP-PBGDPL

V/v triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2021

16/03/2021

16/3/2021

Kế hoạch 16/KH-STP

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tư pháp

15/03/2021

15/3/2021

Công văn 351/STP-PBGDPL

V/v đôn đốc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

15/03/2021

15/3/2021

Công văn 347/STP-PBGDPL

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

12/03/2021

12/3/2021

Kế hoạch 03/KH-TBTTTT

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/03/2021

09/3/2021

Kế hoạch 04/KH-TBTTTT

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

09/3/2021

Thông báo 02/TB-TBTTTT

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

09/3/2021

Công văn 222/STP-PBGDPL

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

23/02/2021

23/02/2021

Nghị quyết 17/NQ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

23/02/2021

23/02/2021

Nghị quyết 298/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/02/2021

22/02/2021

Chỉ thị 02/CT-UBND

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

22/01/2021

22/01/2021

Quyết định 2658/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

Giấy mời 29/GM-HĐPHPBGDPL

Tham dự Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2020

21/12/2020

21/12/2020

Kế hoạch 2486/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

18/12/2020

18/12/2020

Quyết định 05/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 04 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2020

18/12/2020

 |<  < 1 - 2  >  >|