Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 777 /STP-PBGDPL

V/v rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện Chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” đối với xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới năm 2021

20/05/2021

20/5/2021

Công văn 771/STP-PBGDPL

V/v giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

20/05/2021

20/5/2021

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

V/v đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/05/2021

14/5/2021

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

13/05/2021

13/5/2021

Kế hoạch 27/KH-STP

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

07/05/2021

07/05/2021

Công văn 638/STP-PBGDPL

V/v đôn đốc công tác thông tin, truyền thông về bầu cử; đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp

29/04/2021

29/04/2021

Công văn 07/HĐPHPBGDPL

V/v tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

27/04/2021

27/04/2021

Công văn 540/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

14/04/2021

14/4/2021

Công văn 543/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

14/04/2021

14/04/2021

Công văn 353/STP-PBGDPL

V/v triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2021

16/03/2021

16/3/2021

Kế hoạch 16/KH-STP

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tư pháp

15/03/2021

15/3/2021

Công văn 351/STP-PBGDPL

V/v đôn đốc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

15/03/2021

15/3/2021

Công văn 347/STP-PBGDPL

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

12/03/2021

12/3/2021

Kế hoạch 03/KH-TBTTTT

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/03/2021

09/3/2021

Kế hoạch 04/KH-TBTTTT

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

09/3/2021

Thông báo 02/TB-TBTTTT

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

09/3/2021

Công văn 324/STP-PBGDPL

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09/03/2021

09/3/2021

Công văn 222/STP-PBGDPL

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

23/02/2021

23/02/2021

Nghị quyết 17/NQ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

23/02/2021

23/02/2021

Nghị quyết 298/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/02/2021

22/02/2021

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|