Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật (lần 2) năm 2023

20/03/2023

20/03/2023

Công văn 03/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

21/02/2023

21/02/2023

Công văn 02/HĐPHPBGDPL

Về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023

19/01/2023

19/01/2023

Kế hoạch 01/KH-HĐPHPBGDPL

Triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

17/01/2023

17/01/2023

Công văn 06/HĐPHPBGDPL

Về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

15/07/2022

15/07/2022

Kế hoạch 01/KH-ĐKT

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

29/06/2022

29/06/2022

Quyết định 04/QĐ-HĐPHPBGDPL

Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai năm 2022

16/06/2022

16/06/2022

Công văn 03/HĐPHPBGDPL

Về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022

09/05/2022

09/05/2022

Công văn 02/HĐPHPBGDPL

Về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022

28/01/2022

28/01/2022

Kế hoạch 01/KH-HĐPHPBGDPL

Hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022

07/01/2022

07/01/2022

Quyết định 20/QĐ-HĐPHPBGDPL

Về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

14/12/2021

14/12/2021

Quyết định 17/QĐ-HĐPHPBGDPL

Ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

11/11/2021

11/11/2021

Quyết định 18/QĐ-HĐPHPBGDPL

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

11/11/2021

11/11/2021

Quyết định 19/QĐ-HĐPHPBGDPL

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

11/11/2021

11/11/2021

Công văn 14/HĐPHPBGDPL

Về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

23/08/2021

23/8/2021

Công văn 1236/STP-PBGDPL

Về việc triển khai các quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

11/08/2021

11/8/2021

Công văn 1238/STP-PBGDPL

Về việc đăng ký lãnh đạo tham gia Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và bộ phận giúp việc

11/08/2021

11/8/2021

Quyết định 713/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

10/08/2021

10/08/2021

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

V/v đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/05/2021

14/5/2021

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

13/05/2021

13/5/2021

 |<  < 1 - 2  >  >|