Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 883/STP-NV2

Về việc tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

19/05/2023

19/05/2023

Kế hoạch 1083/KH-UBND

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/05/2023

10/05/2023

Kế hoạch 21/KH-STP

Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/03/2022

28/03/2022

Công văn 452/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

25/03/2022

25/03/2022

Công văn 234/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong năm 2020

20/02/2020

20/02/2020