Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 2999/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Kế hoạch 45/KH-STP

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2022

17/08/2022

17/08/2022

Kế hoạch 44/STP-KH

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2022

16/08/2022

16/08/2022

Công văn 840/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/05/2022

27/5/2022

Kế hoạch 1046/KH-UBND

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/05/2022

25/05/2022

Kế hoạch 70-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

31/03/2022

31/03/2022

Công văn 401/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

17/03/2022

17/03/2022

Công văn 154/STP-PBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

26/01/2022

26/01/2022

Kế hoạch 2125/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

24/12/2021

24/12/2021

Kế hoạch 03-KH/TW

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

01/12/2021

01/12/2021

Kết luận 21-KL/TW

Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/10/2021

25/10/2021

Công văn 1520/STP-PBGDPL

Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp

28/09/2021

28/9/2021

Quyết định 21/2021/QĐ-TTg

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

21/06/2021

08/8/2021

Công văn 771/STP-PBGDPL

V/v giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

20/05/2021

20/5/2021

Kế hoạch 27/KH-STP

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

07/05/2021

07/05/2021

Công văn 638/STP-PBGDPL

V/v đôn đốc công tác thông tin, truyền thông về bầu cử; đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp

29/04/2021

29/04/2021

Công văn 540/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

14/04/2021

14/4/2021

Công văn 543/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

14/04/2021

14/04/2021

Công văn 353/STP-PBGDPL

V/v triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2021

16/03/2021

16/3/2021

Kế hoạch 16/KH-STP

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tư pháp

15/03/2021

15/3/2021

 |<  < 1 - 2  >  >|