Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1440/STP-NV2

V/v phối hợp truyền thông các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

28/05/2024

28/05/2024

Công văn 1361/STP-NV2

V/v phối hợp truyền thông Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”

23/05/2024

23/05/2024

Công văn 1362/STP-NV2

Về việc giới thiệu 02 Tờ gấp phòng, chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng

23/05/2024

23/05/2024

Công văn 1296/STP-NV2

Về việc phổ biến, nâng cao nhận thức và truyền thông Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trong ngành Tư pháp

17/05/2024

17/05/2024

Công văn 1137/STP-NV2

V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

06/05/2024

06/05/2024

Công văn 826/STP-NV2

V/v cập nhật thông tin dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09/04/2024

09/04/2024

Kế hoạch 3515/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024

14/12/2023

14/12/2023

Công văn 2198/STP-NV2

V/v phối hợp góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”

31/10/2023

31/10/2023

Kế hoạch 2999/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Kế hoạch 45/KH-STP

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2022

17/08/2022

17/08/2022

Kế hoạch 44/STP-KH

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2022

16/08/2022

16/08/2022

Công văn 840/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/05/2022

27/5/2022

Kế hoạch 1046/KH-UBND

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/05/2022

25/05/2022

Kế hoạch 70-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

31/03/2022

31/03/2022

Công văn 401/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

17/03/2022

17/03/2022

Công văn 154/STP-PBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

26/01/2022

26/01/2022

Kế hoạch 2125/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

24/12/2021

24/12/2021

Kế hoạch 03-KH/TW

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

01/12/2021

01/12/2021

Kết luận 21-KL/TW

Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/10/2021

25/10/2021

Công văn 1520/STP-PBGDPL

Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp

28/09/2021

28/9/2021

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|