Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 966/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện; báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2023

31/05/2023

Công văn 265/UBND-NC

Về việc duy trì, chấm dứt Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/02/2020

07/02/2020

Kế hoạch 1441/KH-UBND

Triển khai thực hiện “Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/06/2019

27/06/2019