Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh

06/03/2023

06/03/2023

Kế hoạch 381/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/02/2023

22/02/2023