Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 07/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/08/2022

12/08/2022

Kế hoạch 1295/KH-UBND

Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2022

17/06/2022