Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 03/QĐ-BTC

Về việc công nhận kết quả tham gia dự thi và các cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

27/10/2022

27/10/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Quyết định 155/QĐ-STP

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

21/10/2022

21/10/2022

Kế hoạch 55/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

20/10/2022

20/10/2022

Công văn 1724/STP-NV2

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

18/10/2022

18/10/2022

Quyết định 02/QĐ-BTC

Công nhận kết quả tham gia dự thi và cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

30/12/2021

30/12/2021

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

29/09/2021

29/9/2021

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

23/09/2021

23/9/2021

Kế hoạch 44/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

16/09/2021

16/9/2021

Quyết định 139/QĐ-STP

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

16/09/2021

16/9/2021

Quyết định 05/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 04 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2020

18/12/2020

Quyết định 04/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2020

17/12/2020

Quyết định 03/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 02 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2020

15/12/2020

Quyết định 02/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 01 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiều pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/11/2020

30/11/2020

Công văn 02/BTC

V/v phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

06/11/2020

06/11/2020

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2020

27/10/2020

Quyết định 134/QĐ-STP

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2020

22/10/2020

Kế hoạch 52/KH-STP

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 (trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

16/10/2020

16/10/2020