Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1782/STP-NV2

V/v thông báo thời gian tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/09/2023

15/09/2023

Kế hoạch 48/KH-STP

Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2023

29/08/2023

29/08/2023

Công văn 1590/STP-NV2

Về việc hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần do ngành Tư pháp phụ trách trong quá trình đánh giá, công nhận phường/thị trấn, thị xã/thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

22/08/2023

22/08/2023

Công văn 367/STP-NV2

Về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu minh chứng phục vụ việc đánh giá, công nhận kết quả, mức độ đạt đối với “Chỉ tiêu 18.2 - Nhân dân thôn, làng được tiếp cập pháp luật” trong Bộ Tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

15/03/2023

15/03/2023

Công văn 244/STP-NV2

Về việc thông tin kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/02/2023

21/02/2023

Báo cáo 33/BC-STP

Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2022

17/02/2023

17/02/2023

Công văn 170/STP-NV2

Về việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

08/02/2023

08/02/2023

Công văn 2237/STP-NV2

Về việc hướng dẫn triển khai các Tiêu chí/Chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/12/2022

26/12/2022

Công văn 1221/STP-NV2

V/v phối hợp triệu tập đại biểu tham dự tập huấn về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/07/2022

22/07/2022

Công văn 1138/STP-NV2

Về việc hướng dẫn triển khai các nội dung do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/07/2022

11/07/2022

Công văn 1918/BTP-TGPL

Về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

10/06/2022

10/06/2022

Kế hoạch 36/KH-STP

Triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/05/2022

20/05/2022

Công văn 530/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn triển khai “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/04/2022

06/04/2022

Kế hoạch 584/KH-UBND

Triển khai thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/03/2022

28/03/2022

Công văn 232/STP-PBGDPL

Về việc cung cấp thông tin, danh sách xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

18/02/2022

18/02/2022

Công văn 183/STP-PBGDPL

Về việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và triển khai các quy định mới trong năm 2022

09/02/2022

09/02/2022

Công văn 2062/STP-PBGDPL

Về việc rà soát kết quả thực hiện, mức độ đạt Chỉ tiêu (18.5 - NTM và 18.3 - NTMNC) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh - năm 2021

13/12/2021

13/12/2021

Thông tư 09/2021/TT-BTP

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

15/11/2021

01/01/2022

Công văn 1829/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021

09/11/2021

09/11/2021

Công văn 1459/STP-PBGDPL

V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

20/09/2021

20/9/2021

 |<  < 1 - 2  >  >|