gioi-thieu.png
         Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.
         Theo đó, với mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2020, xây dựng, hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử PBGDPL riêng của tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; đảm bảo tính liên kết, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc. Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; đánh giá được chất lượng, hiệu quả khai thác, ứng dụng các sản phẩm PBGDPL có nội dung được số hóa, các phần mềm PBGDPL; tổ chức được các hoạt động gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, ứng dụng rộng rãi, khai thác được các tiện ích của các mạng xã hội trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh… Kế hoạch đã xác định 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:
         Một là, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Đề án bám sát yêu cầu và thực tiễn nhằm khai thác, ứng dụng các thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi chính xác, đầy đủ các thông tin về pháp luật. Công tác triển khai phải có tính kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm từ các mô hình, cách làm hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL của các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương khác trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Song song đó, việc triển khai thực hiện Đề án phải tuân thủ các quy định của: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan có sự kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả...
         Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của Đề án. Trước tiên là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, thiết lập và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, kỹ thuật, chuẩn cấu trúc dữ liệu theo quy định; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân làm đầu mối tham mưu, cập nhật, đăng tải thông tin lên Trang tin/chuyên mục PBGDPL trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, theo từng ngành, lĩnh vực; hướng dẫn thực hiện thống nhất việc đăng tải banner, đường dẫn liên kết (link) với Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc trên Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã... Sau đó, tăng cường PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin (như Facebook, Youtube, Twitter, Zalo và các mạng xã hội khác). Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL theo nội dung chương trình, tài liệu đã được chuẩn hóa.
         Ba là, phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc nghiên cứu, tham mưu triển các giải pháp chủ yếu để thực hiện Đề án đã được xác định tại Phần III của Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, trong Kế hoạch, UBND tỉnh đã xác định, giao trách nhiệm thực hiện, công tác phối hợp triển khai các nội dung của Đề án cho từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.