TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 1521/QĐ-TTg (tổ chức vào ngày 15/12/2020)

14/12/2020
3. Chương trình Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương

- Tải tại Chương trình hội nghị TẠI ĐÂY!

- Nội dung chương trình:
 
Thời gian Nội dung Người thực hiện
7h30 - 8h00 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức
8h00 - 8h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
8h05 - 8h15 Phát biểu khai mạc Hội nghị Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
8h15 - 8h45 Báo cáo dẫn đề về nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
8h45 - 9h15 Trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị về các giải pháp triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu địa phương
9h15 – 10h00 Trình bày tham luận, thảo luận về các mô hình hiệu quả về công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu địa phương
10h00 - 10h10 Nghỉ giải lao  
10h00 - 11h15 Trình bày tham luận, thảo luận về các mô hình hiệu quả về công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu địa phương
11h15-11h30 Phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
 
                                                                       
Số lượt xem: 3

Các tin khác