Gia Lai: Các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022

28/09/2022
Triển khai Quyết định số 04/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 16/6/2022 của Chủ tịch Hội đồng về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/6/2022 của Đoàn Kiểm tra về kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022. Đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được kiểm tra; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu giải pháp khắc phục; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện hoạt động kiểm tra theo quy định của pháp luật.
 
Ktra-An-Khe-1-DH.jpg

Từ ngày 16/9 đến ngày 27/10/2022, các Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện hoạt động kiểm tra tại 03 cơ quan là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (gồm: Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh) và 04 Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã (gồm: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Sê, An Khê). Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung: Công tác PBGDPL và hoạt động của thành viên Hội đồng cấp tỉnh/Hội đồng cấp huyện; lồng ghép kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị cấp huyện được kiểm tra năm 2022.

HD-Ktra-Ia-Grai-1.jpg
 
Trong các ngày 16, 20, 22 và 23/9/2022, các Đoàn Kiểm tra do đồng chí Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng Đoàn đã thực hiện kiểm tra tại Hội đồng phố hợp PBGDPL thị xã An Khê, huyện Ia Grai, huyện Đak Đoa và Hội Nông dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra đã có những trao đổi cụ thể về đánh giá kết quả thực hiện, những vấn đề tồn tại, khó khăn và đề xuất, kiến nghị để định hướng giải pháp phù hợp.

HD-KTra-Dak-Doa-1.jpg 
Trong thời gian tới, các Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Chư Sê, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
 
- Đại Đồng -
Số lượt xem: 3

Các tin khác