Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh

31/08/2020
Triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư (gọi tắt là Kết luận số 80-KL/TW). Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 24/8/2020, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Văn bản số 3624-CV/TU triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.
 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:
 
Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện để thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ hai, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán giả, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật; đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Thứ ba, tổ chức thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định hiện hành; đa dạng hóa nguồn lực xã hội, phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên bố trí nguồn lực cho người dân ở vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách phù hợp để khuyến khích người thông thạo ngôn ngữ địa phương tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí Thư và Văn bản này.
- Đại Đồng -
 
.......................................................................................
File đính kèm:


- Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

- Công văn số 3624-CV/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Số lượt xem: 11

Các tin khác