Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

18/10/2022
Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, được Bộ Tư pháp tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý; đối tượng dự thi là người Việt Nam và người gốc Việt Nam; cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 00h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ tên miền: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen.
 
Để truyền thông, phối hợp tổ chức Cuộc thi ở địa phương, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động thông tin, phổ biến, vận động, hướng ứng Cuộc thi trong phạm vi quản lý, cụ thể:

1. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên các báo, sóng phát thanh, truyền hình, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác.

2. Hướng dẫn, triển khai các hoạt động vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.