Quy định đấu nối vào quốc lộ

29/12/2021

Ông Nay H. (thôn trưởng) đến nhà ông Siu Q. (trưởng ban mặt trận thôn) để hỏi thông tin về việc tổ chức đợt tuyên truyền bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cho người dân trong thôn theo kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của xã. Ông H. nói là mới nghe tivi nói là quy định về đấu nối vào quốc lộ mới được sửa đổi, bổ sung, nhưng ông không biết là sửa đổi cụ thể như thế nào.

Để phổ biến cho người dân trong thôn, ông H. và Q. đã liên hệ với Ban An toàn giao thông của huyện để được hỗ trợ, cung cấp thông tin về quy định đấu nối vào quốc lộ. Theo đó, nội dung mà hai ông H. và Q. trao đổi được quy định tại văn bản nào và có những quy định gì?
 

Gợi ý trả lời

Nội dung ông H. và Q. muốn tìm hiểu để phổ biến lại cho người dân trong thôn được quy định cụ thể tại Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 29 về “Đấu nối vào quốc lộ” cụ thể như sau:

* Các đường đấu nối vào quốc lộ bao gồm:

- Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị;

- Đường chuyên dùng;

- Đường gom;

- Đường từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

* Quy định về phê duyệt, quyết định các điểm đấu nối:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; chịu trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối bảo đảm giao thông an toàn và khả năng thông hành của tuyến đường.

Trường hợp điểm đấu nối nằm trong khu vực có địa hình khó khăn trong việc xây dựng đường gom do hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối, đường sắt và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời hoặc điểm đấu nối từ các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu nối vào quốc lộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp điểm đấu nối nằm trong phạm vi dự án quốc lộ đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền của dự án đối tác công tư.

* Quy định về thiết kế, xây dựng nút giao điểm nối:

- Việc thiết kế, xây dựng nút giao điểm đấu nối phải tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, bảo đảm khả năng thông hành và an toàn giao thông.

- Đường từ nhà ở chỉ được đấu nối vào quốc lộ thông qua đường nhánh, đường gom. Khi hình thành hoặc mở rộng địa giới hành chính của đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải sử dụng hệ thống đường địa phương hiện có hoặc xây dựng đường gom dọc theo quốc lộ nhằm giảm thiểu tối đa việc đấu nối trực tiếp vào quốc lộ.

- Đối với dự án quốc lộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh, ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải căn cứ vào các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí và quy mô của nút giao của đường nhánh đấu nối vào quốc lộ.

- Căn cứ quyết định phê duyệt điểm đấu nối vào quốc lộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng điểm đấu nối lập và gửi hồ sơ đến cơ quan đường bộ có thẩm quyền xem xét, chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào quốc lộ.

- Việc quản lý, sử dụng đất để làm đường nhánh đấu nối vào quốc lộ theo các quy định nêu trên phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Số lượt xem: 29

Các tin khác