Giao công chức Văn phòng - Thống kê trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm, đề xuất giải pháp thực hiện đối với tiêu chí “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” có phù hợp hay không?

28/12/2020
Qua công tác theo dõi, chấm điểm, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, để khắc phục việc bị mất điểm đối với các nội dung của Tiêu chí - Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã và Tiêu chí - Thực hiện dân chủ ở cơ sở (đây là hai nhiệm vụ không thuộc nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch) do thiếu số liệu triển khai thực hiện, số liệu thống kê, báo cáo không thống nhất và đặc biệt là không tổng hợp đủ hồ sơ minh chứng. Đầu năm 2020, để đảm bảo kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến về bảng phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn cấp xã để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, trong đó giao công chức Văn phòng - Thống kê trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm, đề xuất giải pháp thực hiện đối với tiêu chí “Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Khi lấy ý kiến góp ý, có ý kiến cho rằng việc phân công, giao nhiệm vụ như vậy là chưa đảm bảo hiệu quả. Trong trường hợp này việc phân công nhiệm vụ như vậy có phù hợp hay không?
 
Gợi ý:

Trường hợp này được giải quyết căn cứ theo các quy định sau đây:

- Khoản 4, khoản 5 Điều 10 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, quy định:

+ Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quy định này tại địa phương, phân công cơ quan chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả việc xử lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

+ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy định này.

- Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định nhiệm vụ của Công chức Văn phòng - Thống kê, gồm:

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, đối với tiêu chí “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo đề xuất giao cho công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, đánh giá, chấm điểm là phù hợp; góp phần đảm bảo hiệu quả, hạn chế thực trạng thiếu số liệu, số liệu thống kê, báo cáo không thống nhất và không tổng hợp đủ hồ sơ minh chứng.
 
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai -
Số lượt xem: 75

Các tin khác