Các nội dung công khai thuộc trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung và giá trị thi hành đối với những việc mà Nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp?

28/12/2020
Bà Đinh Thanh Tr. mới đi họp ở nhà Cộng đồng của làng về và được Công chức Tư pháp - Hộ tịch phát cho Tờ gấp “MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; CÁC HOẠT ĐỘNG NGƯỜI DÂN CẦN THAM GIA TRONG XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT (Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)” của Sở Tư pháp cấp về. Sau khi đọc, ở Tiêu chí - Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bà Tr. thắc mắc: Các nội dung công khai thuộc trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền được tổ chức thực hiện như thế nào? Nội dung và giá trị thi hành đối với những việc mà Nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp?
 
Gợi ý:

Nội dung mà bà Tr. thắc mắc, chưa hiểu được quy định cụ thể tại Điều 9, Điều 10 và Điều 12 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007:

- Về trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai, trong đó nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, phương án đã được thông qua.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

- Về nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr­ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư­ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về giá trị thi hành đối với những việc Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp:

+ Những nội dung khi đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành.

+ Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các quyết định đã có giá trị thi hành.

+ Chính quyền cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành.
 
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai -
Số lượt xem: 1

Các tin khác