CHÀO MỪNG TRUY CẬP CHUYÊN TRANG "XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

GIỚI THIỆU


Chuyên trang phổ biến, truyền thông các nội dung, định hướng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiến quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Góp phần nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; lối sống gương mẫu; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có đầy đủ phẩm chất đạo đức và uy tín. Chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức.

DANH MỤC VĂN BẢN

Kế hoạch 1046/KH-UBND

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/05/2022

25/05/2022

Kế hoạch 70-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

31/03/2022

31/03/2022

Kế hoạch 03-KH/TW

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

01/12/2021

01/12/2021

 1 - 2 
Chuyên trang “Triển khai Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”
trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai