Default news teaser image

Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...

15/03/2021

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm:Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành...

Default news teaser image

Công văn số 351/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp V/v đôn đốc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

15/03/2021

Xem chi tiết tại File đính kèm:Công văn số 351/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp V/v đôn đốc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

Default news teaser image

Thông báo số 02/TB-TBTTTT ngày 09/3/2021 phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội...

12/03/2021

Xem chi tiết tại file đính kèm:Thông báo số 02/TB-TBTTTT ngày 09/3/2021 phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021...

Default news teaser image

Kế hoạch số 04/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 ...

12/03/2021

Xem chi tiết tại File đính kèm:Kế hoạch số 04/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image

Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12/03/2021

Xem chi tiết tại File đính kèm:Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 |<  < 1 - 2  >  >|