CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN KRÔNG PA
- A
1 1 Chư Drăng
2 2 Chư Gu
3 3 Chư Ngọc
4 4 Chư Rcăm
5 5 Đất Bằng
6 6 Ia Dreh
7 7 Ia Mlah
8 8 Ia Rsươm
9 9 Ia Rmok
10 10 Ia Rsai
11 11 Krông Năng
12 12 Phú Cần
13 13 Uar
- B Thị trấn
14 1 Phú Túc
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02