CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN KÔNG CHRO
- A
1 1 An Trung
2 2 Chơ Long
3 3 Chư Krey
4 4 Đăk Kơ Ning
5 5 Đăk Pling
6 6 Đăk Pơ Pho
7 7 Đăk Sông
8 8 Đăk Tơ Pang
9 9 Kông Yang
10 10 Sơ Ró
11 11 Ya Ma
12 12 Yang Nam
13 13 Yang Trung
- B Thị trấn
14 1 Kông Chro
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02