CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN IA GRAI
- A
1 1 Ia Bă
2 2 Ia Chiă
3 3 Ia Dêr
4 4 Ia Grăng
5 5 Ia Hrung
6 6 Ia Khai
7 7 Ia Krái
8 8 Ia O
9 9 Ia Pếch
10 10 Ia Sao
11 11 Ia Tô
12 12 Ia Yok
- B Thị trấn
13 1 Ia Kha
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02