CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN CHƯ SÊ
- A
1 1 AlBă
2 2 Ayun
3 3 Bar Măih
4 4 Bờ Ngoong
5 5 Chư Pơng
6 6 Dun
7 7 H'Bông
8 8 Ia Blang
9 9 Ia Glai
10 10 Ia H'Lốp
11 11 Ia Ko
12 12 Ia Pal
13 13 Ia Tiêm
14 14 Kông Htok
- B Thị trấn
15 1 Chư Sê
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02