CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN CHƯ PƯH
- A
1 1 Chư Don
2 2 Ia Blứ
3 3 Ia Dreng
4 4 Ia Hla
5 5 Ia Hrú
6 6 Ia Le
7 7 Ia Phang
8 8 Ia Rong
- B Thị trấn
9 1 Nhơn Hòa
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02