CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN CHƯ PRÔNG
- A
1 1 Bàu Cạn
2 2 Bình Giáo
3 3 Ia Bang
4 4 Ia Băng
5 5 Ia Boòng
6 6 Ia Drang
7 7 Ia Ga
8 8 Ia Kly
9 9 Ia Lâu
10 10 Ia Me
11 11 Ia Mơ
12 12 Ia O
13 13 Ia Phìn
14 14 Ia Pia
15 15 Ia Piơr
16 16 Ia Púch
17 17 Ia Tôr
18 18 Ia Vê
19 19 Thăng Hưng
- B Thị trấn
20 1 Chư Prông
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02