CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
THỊ XÃ AYUN PA
- A
1 1 Chư Băh
2 2 Ia Rbol
3 3 Ia Rtô
4 4 Ia Sao
- B Phường
5 1 Cheo Reo
6 2 Đoàn Kết
7 3 Hòa Bình
8 4 Sông Bờ
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02