CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
11 ĐƠN VỊ THUỘC THỊ XÃ AN KHÊ
- A
1 1 Cửu An
2 2 Song An
3 3 Thành An
4 4 Tú An
5 5 Xuân An
- B Phường
6 1 An Bình
7 2 An Phú
8 3 An Phước
9 4 An Tân
10 5 Ngô Mây
11 6 Tây Sơn
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02