CHÀO MỪNG TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02