CHÀO MỪNG TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TỈNH GIA LAI
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02