CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH
(Nhấp vào tên của địa phương để thực hiện nhập liệu)

 
A Các xã B Thị trấn
1 Ia Le 1 Nhơn Hòa
2 Ia Blứ    
3 Ia Phang    
4 Ia Hla    
5 Ia Hrú    
6 Ia Dreng    
7 Ia Rong    
8 Chư Don    
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02