CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
  
 
17 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
 
 
01 THÀNH PHỐ PLEIKU
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
02 THỊ XÃ AN KHÊ
DỮ LIỆU THÔNG + TIN ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
03 THỊ XÃ AYUN PA
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
04 HUYỆN CHƯ PĂH
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
05 HUYỆN CHƯ PRÔNG
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
06 HUYỆN CHƯ PƯH
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
07 HUYỆN CHƯ SÊ
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
08 HUYỆN ĐAK ĐOA
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
09 HUYỆN ĐAK PƠ
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
10 HUYỆN ĐỨC CƠ
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
11 HUYỆN IA GRAI
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
12 HUYỆN IA PA
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
13 HUYỆN KBANG
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
14 HUYỆN KÔNG CHRO
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
15 HUYỆN KRÔNG PA
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
16 HUYỆN MANG YANG
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 
17 HUYỆN PHÚ THIỆN
DỮ LIỆU THÔNG TIN + ĐIỂM SỐ TỔNG HỢP SỐ LIỆU + BÁO CÁO
 
 

   
 
 
CTCPL system Gia Lai
Version 20230217 - Design by Dai Dong Ho update 2023/02/17