CHÀO MỪNG TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TỈNH GIA LAI

GIỚI THIỆU

Hệ thống Quản lý và Tổng hợp dữ liệu, kết quả thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Gia Lai” (gọi tắt là Hệ thống) được thiết kế, xây dựng trên nền tảng Biểu mẫu (Forms) và Trang tính (Sheets) của Google  và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn).
 
Sign-up-User-UBND-cap-xa.png
User-UBND-cap-xa-Sign-in.png

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

(1) Thông tin, số liệu (gọi chung là "dữ liệu") do Ủy ban nhân dân cấp xã nhập liệu vào Hệ thống rà soát dữ liệu, kết quả thực hiện quy đinh xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Hệ thống) sẽ gửi trực tiếp về Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp để kiểm tra, khai thác, theo dõi, sử dụng dữ liệu của Hệ thống để thực hiện thẩm tra, đối chiếu, báo cáo số liệu chính thức về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp; phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

(2) Dữ liệu nhập liệu vào Hệ thống của cấp xã phải lại số liệu chính thức theo Hồ sơ gửi về Phòng Tư pháp. Số lần nhập liệu tối đa 01 lần/xã. Sau khi nhập liệu kiểm tra "EMAIL đăng ký nhập liệu vào hệ thống" để xem lại dữ liệu đã nhập vào Hệ thống. Trường hợp có sai sót, UBND cấp xã liên hệ với Phòng Tư pháp để điều chỉnh trong quá trình Kiểm tra kết quả nhập liệu.

(3) Email cung cấp thông tin, số liệu phải là EMAIL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (mail công vụ hoặc gmail) đã đăng ký là "Địa chỉ EMAIL đăng ký nhập liệu vào hệ thống".

(4) Quản trị Hệ thống sẽ xóa các kết quả nhập liệu đối với các đơn vị cấp xã sử dụng email vi phạm mục (3) nêu trên.

(5) Sau khi xã nhập dữ liệu, Phòng Tư pháp thực hiện kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm tra hồ sơ, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, hoàn thiện quy trình kiểm tra dữ liệu do cấp xã nhập liệu vào Hệ thống.
 
Sign-up-User-Hoi-dong.png
Sign-in-User-Hoi-dong.png

 

NHẬP LIỆU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

(1) Sở Tư pháp quản trị, quản lý trực tiếp dữ liệu nhập vào Hệ thống và phân quyền quản lý, truy cập, khai thác cho Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

(2) Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố được phân quyền: Trực tiếp kiểm tra thông tin đăng ký, dữ liệu nhập vào Hệ thống của UBND cấp xã trong phạm vi quản lý của địa phương.

(3) Kết quả, dữ liệu nhập vào Hệ thống sau khi Phòng Tư pháp kiểm tra, chốt số liệu là kết quả chính thức; được sử dụng trong quá trình quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

(4) Hệ thống tiếp nhận dữ liệu trên cơ sở thông tin, số liệu nhập vào hệ thống. Hồ sơ, quy trình tự đánh giá, chấm điểm, UBND cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận Chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Phòng Tư pháp hoàn thiện quy trình thẩm tra hồ sơ theo quy định và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

DANH MỤC VĂN BẢN

Công văn 1782/STP-NV2

V/v thông báo thời gian tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/09/2023

15/09/2023

Kế hoạch 48/KH-STP

Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2023

29/08/2023

29/08/2023

Công văn 1590/STP-NV2

Về việc hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần do ngành Tư pháp phụ trách trong quá trình đánh giá, công nhận phường/thị trấn, thị xã/thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

22/08/2023

22/08/2023

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/02/08