CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XIV HUYỆN KÔNG CHRO
- A
171 1 An Trung
172 2 Chơ Long
173 3 Chư Krey
174 4 Đăk Kơ Ning
175 5 Đăk Pling
176 6 Đăk Pơ Pho
177 7 Đăk Sông
178 8 Đăk Tơ Pang
179 9 Kông Yang
180 10 Sơ Ró
181 11 Ya Ma
182 12 Yang Nam
183 13 Yang Trung
- B Thị trấn
184 1 Kông Chro
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ