CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XI HUYỆN IA GRAI
- A
135 1 Ia Bă
136 2 Ia Chiă
137 3 Ia Dêr
138 4 Ia Grăng
139 5 Ia Hrung
140 6 Ia Khai
141 7 Ia Krái
142 8 Ia O
143 9 Ia Pếch
144 10 Ia Sao
145 11 Ia Tô
146 12 Ia Yok
- B Thị trấn
147 1 Ia Kha
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ