CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
DỮ LIỆU BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 
CẤP HUYỆN
 
MDP STT Tên địa phương
I 01 THÀNH PHỐ PLEIKU
II 02 THỊ XÃ AN KHÊ
III 03 THỊ XÃ AYUN PA
IV 04 HUYỆN CHƯ PĂH
V 05 HUYỆN CHƯ PRÔNG
VI 06 HUYỆN CHƯ PƯH
VII 07 HUYỆN CHƯ SÊ
VIII 08 HUYỆN ĐAK ĐOA
IX 09 HUYỆN ĐAK PƠ
X 10 HUYỆN ĐỨC CƠ
XI 11 HUYỆN IA GRAI
XII 12 HUYỆN IA PA
XIII 13 HUYỆN KBANG
XIV 14 HUYỆN KÔNG CHRO
XV 15 HUYỆN KRÔNG PA
XVI 16 HUYỆN MANG YANG
XVII 17 HUYỆN PHÚ THIỆN
 
 
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ