Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 3624-CV/TU

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

24/08/2020

24/08/2020

Công văn 327/STP-PBGDPL

V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019

30/03/2020

30/03/2020

Công văn 265/UBND-NC

Về việc duy trì, chấm dứt Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/02/2020

07/02/2020

Kế hoạch 2919/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

20/12/2019

20/12/2019

Kế hoạch 1441/KH-UBND

Triển khai thực hiện “Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/06/2019

27/06/2019

Kế hoạch 3466/KH-UBND

Triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/10/2013

09/10/2013

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|